نمونه سوالات حرفه آرایشگری زنانه برای آزمون فنی حرفه ای

تاریخ انتشار: 13 آذر 1402
تعداد دیدگاه: 1
تعداد بازدید: 161

چکیده : آزمون‌های فنی حرفه‌ای در زمینه آرایشگری زنانه ابزاری اساسی برای اندازه‌گیری مهارت‌ها و دانش‌های افراد می‌باشند. با گذراندن این آزمون‌ها، حرفه‌ایان این حوزه می‌توانند نشان دهند که به چه اندازه برخوردار از توانایی‌ها و تجربه‌های لازم برای ارائه خدمات حرفه‌ای در دنیای آرایشگری زنانه هستند.

در زمینه حرفه آرایشگری زنانه، تصاحب مهارت‌ها و دانش‌های فنی امری اساسی و حیاتی است. برای ارزیابی این مهارت‌ها و تأکید بر استانداردهای حرفه‌ای، آزمون‌های فنی حرفه‌ای انجام می‌شود. در اینجا، به بررسی نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای در رشته آرایشگری زنانه پرداخته ایم.

نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه

1. نمونه سوالات آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه

آزمون‌های آنلاین آرایش و پیراش زنانه نقش مهمی در ارزیابی دانش و تجربه حرفه‌ای افراد دارند. سوالاتی که در این آزمون مطرح می‌شوند، به دقت به مهارت‌ها و دانش‌های مورد نیاز در این زمینه می‌پردازند.

اﻟﻜﻞ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮد را دارد؟

 • 60 درصد
 • 70 درصد
 • 65 درصد
 • هیچکدام

ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺴﺮي و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻛﻪ ﺗﺎ 10 ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دوره ﻧﻬﻔﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

 • بیماری وبا
 • بیماری ایدز
 • بیماری یرقان
 • بیماری سل

آب ژاول ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد؟

 • ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ و دﺳﺖ ﻫﺎ
 • ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ
 • ﺿﺪﻏﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ
 • ﺷﺴﺘﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ

ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﻘﺪر اب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد؟

 • ﺑﺪون اب ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
 • ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺼﻒ. ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺼﻒ اب و ﻧﺼﻒ ﻣﺤﻠﻮل
 • ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
 • ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ دﻟﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ

وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻇﺎﻫﺮي در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي اراﻳﺶ و ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟

 • ﺑﺨﺎري- اب ﺳﺮد ﻛﻦ
 • ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ- ﭘﻨﻜﻪ
 • اﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻬﺎي دﺳﺘﻲ- ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
 • ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ

ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ؟

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﻲ از ﻓﺒﻴﻞ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ، ﺑﺎﻧﺪاژ و ... ﺑﺎﺷﺪ
 • در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
 • ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 • در ﺻﻮرت اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺣﻮادث ﻛﻤﺘﺮي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ

مناﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻔﺶ ﺑﺮاي اراﻳﺸﮕﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

 • ﻛﻔﺶ داراي ﭘﺎﺷﻨﻪ ي ﭘﻬﻦ و ﻛﻮﺗﺎه و داراي اﻧﻌﻄﺎف
 • ﻛﻔﺶ ﺑﺪون ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﻛﻮﺗﺎه و داراي اﻧﻌﻄﺎف
 • ﻛﻔﺶ داراي ﭘﺎﺷﻨﻪ ي ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﻮﺗﺎه و داراي اﻧﻌﻄﺎف
 • ﻛﻔﺶ داراي ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﻚ و داراي اﻧﻌﻄﺎف

سه ﻣﻮرد از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺪز ﻛﺪام اﺳﺖ؟

 • ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن- زﺧﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدن- ﭼﺎﻗﻲ
 • ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن-ﭘﺮﺧﻮري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ- ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ
 • ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن- از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن- ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ
 • رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ- ﻣﻮي ﺳﺮ- ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ- ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻣژه

وﺟﻮد ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ؟

 • دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ- ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ- ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ- دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ- وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ- وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ- ﻧﻮر زرد واﺑﻲ
 • ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ- وﺳﺎﻳﻞ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺮودﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ

کدام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد؟

 • ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﻮر در ﺳﺎلن
 • ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو
 • ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﭙﺴﻮل اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
 • ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ
نمونه سوالات کاربر مواد شیمیایی

2. نمونه سوالات آزمون کاربر مواد شیمیایی با پاسخنامه

استفاده صحیح از مواد شیمیایی یکی از جنبه‌های حیاتی در آرایشگری زنانه است. سوالات آزمون با تمرکز بر استفاده امن و حرفه‌ای از مواد شیمیایی، توانمندی افراد را در این زمینه سنجیده و ارزیابی می‌کنند.

زمانی که برای صاف کردن مو از مواد قلیایی استفاده می‌شود، مو باید در چه حالتی باشد؟

 • شسته و چرب
 • شسته و خشک
 • نشسته و خشک
 • ملایم و نرم

چگونه بعد از صاف کردن باید جهت خشک کردن مو از سشوار دستی استفاده شود؟

 • سرم زدن به موها و لخت کردن لایه به لایه مو با برس گرد و بزرگ
 • سرم زدن به مو و لخت کردن مو با حالت داغ و برس ریز
 • چرب کردن مو و لخت کردن مو با حرارت خیلی گرم سشوار
 • تقسیم‌بندی مو و لخت کردن مو پس از ژل زدن

چگونه موها را رنگ و صاف می‌کنند؟

 • اول رنگ مو و بلافاصله صاف کردن آن
 • اول صاف کردن مو و صاف کردن آن بعد از یک روز
 • اول صاف کردن مو و رنگ کردن آن بعد یک هفته
 • همزمان مو را رنگ و صاف می‌کنند.

کاربرد اتوی مو چه زمانی است؟

 • استفاده برای همه نوع
 • استفاده برای موهای مجعد که صاف شده با کمی واکس زدن به موها
 • استفاده بعد از سشوار کشیدن از سرم
 • استفاده در زمان صاف کردن از سرم

کدام پیگمنت مخصوص موهای تیره است؟

 • پیگمنت سبز و زرد
 • پیگمنت قرمز و آبی
 • پیگمنت مجتمع
 • پیگمنت پراکنده
نمونه سوالات آرایشگر ناخن

3. نمونه سوالات آزمون آرایشگر ناخن

آرایشگر ناخن نقشی حیاتی در جلوه زیبایی دستان دارد. سوالات آزمون این حوزه به بررسی مهارت‌های لازم برای ایجاد و طراحی ناخن‌های زیبا می‌پردازند و افراد را در این زمینه ارزیابی می‌کنند.

برای عایق بندی محیط کار انجام کدام یک از کارهای زیر صحیح می باشد ؟

 • از پنجره های قابل نفوذ استفاده می کنیم .
 • شکاف های بین شیشه ها را باز می کنیم .
 • وسایل گرمازا در محیط کار نصب می کنیم .
 • از درب و پنجره های غیر قابل نفوذ استفاده می کنیم .

سطح ناخن سالم چه مشخصاتی دارد؟

 • سطح آن سخت و صاف و دارای موج می باشد
 • سطح آن سخت و صاف و بدون موج است
 • سطح آن نرم و صاف بدون هیچ موجی می باشد
 • سطح آن نرم و صاف دارای موجهای ریز می باشد

وسایل کار مانیکور را چگونه ضد عفونی می کنیم ؟

۱- با الکل

۲- با صابون

۳- داخل دستگاه اتوکلاو ✔️

۴- با جوشاندن

پاک کننده های ناخن به چه شکل می باشد ؟

۱- جامد

۲- مایع ✔️

۳- جامد ومایع

۴- محلول

آیا هنگام استفاده از نانوسیل شستن دستها ضروری می باشد ؟

۱- دستها حتما باید شسته شود .

۲- دستها باید خیس باشد .

۳- در صورت آلوده بودن دستها ✔️

۴- حتما باید صابون زده شود

کدامیک از کارهای زیر در محیط کار ضرورت دارد؟

۱- کلیه لوازم برقی باید هر چند سال یکبار کنترل شود .

۲- نصب لوازم جانبی کار و کنترل آنها واجب می باشد .

۳- هر فرد تنها از حوله و لوازم شخصی استفاده نکند .

۴- دیوار و کف سالن باید کاملا تمیز و از جنس مقاوم باشد. ✔️

فرمالین ماده ای است که در تقویت کننده های ………… ؟

۱- مو قرار دارد

۲- پوست قرار دارد.

۳- ناخن قرار دارد. ✔️

۴- بدن قرار دارد.

نمونه سوالات آزمون پاکسازی پوست زنانه فنی حرفه ای

4. نمونه سوالات آزمون پاکسازی پوست زنانه فنی حرفه ای

پاکسازی پوست از جنبه‌های اساسی در هنر آرایشگری زنانه است. آزمون فنی حرفه‌ای در این زمینه به ارزیابی دقیق مهارت‌ها و استفاده صحیح از محصولات پاکسازی می‌پردازد.

معروفترین لامپ مورد مصرف در سالنها چه می باشد؟

۱) لامپ وود

۲) مامپ فلورسنت

۳) لامپ مهتابی

۴) لامپ رشته ای آفتابی

نام دیگر اپیدرم چیست؟

۱) جلد

۲) هیپودرم

۳) بشره

۴) سلول

اولین واکنش پوست در مقابل نو خورشید چیست؟

۱) پوسته پوسته شدن

۲) آفتاب سوختگی

۳) چرب شدن پوست

۴) گشاد شدن عروق سطحی

فواید کلی ماسک گذاری بر روی پوست چیست؟

۱) پاکسازی و پاک کنندگی پوست

۲) باعث رطوبت رسانی به پوست میشود

۳) باعث خشک پوست می شود

۴) مقدمه ای برای انجام پلینگ پوست میباشد.

برای گونه های پایین افتاده چگونه ماساژ می دهیم؟

۱) چانه یا پایین با استفاده از حرکتهای دایره ای

۲) چانه تا گوش با استفاده از حرکتهای دایره ای

۳) از چانه تا پیشانی با استفاده از فشار سنگین

۴) از چانه تا پیشانی با استفاده از فشار سبک

شکستن عناصر پیچیده در داخل سلولها و تشکیل عناصر کوچکتر در کدام مرحله متابولیسم اتفاق می افتد؟

۱) تخریب بافتها

۲) کاتابولیسم

۳) آنابولیسم

۴) آناژن

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه
دیدگاه کاربران
 • رعنا رضایی 20 آذر 1402

  خیلی ممنون که همه نمونه سوالات همه رشته های آرایشگری قرار دادید فقط اگر تعداد نمونه سوالات بیشتر بود خوب میشد

  ارسال دیدگاه
  امتیاز شما:
  🔃