بهترین راهکارها برای پاک کردن ریمل ضد آب

تاریخ انتشار: 24 خرداد 1403
تعداد دیدگاه: 2
تعداد بازدید: 442
بهترین روش برای پاک کردن ریمل

ریملضد آب یکی ازابزارهایحیاتی و محبوبآرایشی می باشدکه به مژه هاحجم و طولخوبی می بخشدو همچنین ایننوع ریمل هادر برابررطوبت بسیارمقاوم است.

یکی ازچالش هایاستفاده ازریمل ضد آبپاک کردن آناست، حتما برایشماهم پیشآمده است کهبخواهید درانتهای روزآرایش خود راپاک نمائید وبعد از چندینتلاش هنوز لکههای ریمل دراطراف چشمتانباقی ماندهباشد و یاباعث ریزش مژهو ایجاد تحریکدر پوست شماگردد، در اینمقاله بهترین راهکارهابرای پاک کردنریمل ضد آب رامعرفی خواهیمکرد تا آرایشچشمتان را بهآسانی و بدونتلاش از بینببرید.

 1. پاککننده ریمل ضدآب با محلولپاک کنندهآرایش صورت(همانند:میسلار واتر)

  محلولپاک کنندهآرایش صورت ، یکی ازراه های سادهو موثر برایپاک کردن ریملضد آب میباشد، یک تکهپنبه یا پدپنبه ای مخصوصپاک کردنآرایش را بهمحلولمیسلارواتر خودآغشته کنید وبه آرامی رویمژه ها حرکتدهید و پس ازچند ثانیه بااستفاده ازپنبه تمیز و یاپد پنبه ایریمل را بهخوبی از رویمژه های خودپاک کنید.

   پاک کننده ریمل ضد آب با محلول پاک کننده آرایش صورت

  میتوانید پدپنبه ایبهداشتی و محلولشستشوی آرایشی صورترا با قیمتبسیار مناسباز فروشگاهموفاشاپ تهیهنمائید.

 2. پاک کنندهریمل ضد آب با استفادهاز کرم شستشوچشم

  کرمشستشوی چشم ، یکمحصول خاص کهبرای پاککردن آرایشچشم استفادهمی‌شود. اینکرم از روغن‌هایمرطوب‌کنندهو مواد پاککننده تشکیلشده است که بهآرامی ریمل رااز مژه‌ها وابروها حذف می‌کند.قبل ازاستفاده،راهنمایمحصول را بهدقت مطالعه کنیدو از انتخابکرمی که برایریمل ضدآبمناسب است،اطمینان حاصلکنید.

 3. پاک کنندهریمل ضد آب با استفادهاز روغن هایطبیعی

  پساز معرفیموارد غیرطبیعی و محلولهای شیمیاییحالا نوبت بهمعرفی روغنهای طبیعی میباشد، روغن‌هایطبیع ی مانند روغنزیتون، روغنجوجوبا و روغنکرچک می‌توانندبه خوبی ریملضد آب را پاککنند. برایاستفاده، یکقطره از روغنمورد نظر راروی پنبه یا پدپنبه ای قرارداده و بهآرامی روی مژه‌هاو پلک‌هاماساژ دهید.سپس بااستفاده ازپنبه تمیز یا پدپنبه ایبهداشتی ریملرا از روی مژهها پاک نمائید.

  پاک کردن ریمل ضدآب با پد پنبه ای
 4. محلول دستساز پاک کنندهریمل خود رابسازید

  یکروش ساده دیگربرای پاک کردنریمل ضد آب استفادهاز محلول دستساز خودتاندر منزل میباشد.

  مواد لازمبرای ساخت پاککننده ریمل ضدآب:

  روغننارگیل یا روغنزیتون : یکقاشق چایخوری

  گلاب : یک قاشقچایخوری

  آبیا ازت مایع :یک قاشقچایخوری

  طرزتهیه واستفاده ازمحلول پاککننده ریمل:

  دریک ظرف کوچک وتمیز، روغننارگیل یا زیتون،گلاب و آب یاازت مایع رابا هم به خوبیترکیب کنید وچند قطره ازمحلول را رویپد پنبه ای یاپنبه تمیزریخته و به آرامیروی مژه هایخود حرکتدهید، دقتکنید پنبه بهخوبی میتواندرمیل را جذبکند. دقت کنیدمی توانیدحداکثر 2باراین محلول رابرای مژه هایخود استفادهکنید تا ریملبه خوبی ازمژه های شماپاک شود پس ازاستفاده ازمحلول صورتخود را با آبگرم بشوئید تاکامل ریمل ازمژه های شماپاک شود.

  نکته: قبلاز استفاده ازاین محلول،مقداری ازمحلول را رویقسمتی از پوستدست خود ریختهو تست کنید کهمشکل حساسیتروی پوست شماایجاد نشود.

 5. پاک کردنریمل ضد آبتوسط شامپوبچه

  استفادهاز شامپو بچه برای پاک کردنریمل ضدآب درصورتی کههیچکدام ازپاک کننده هایآرایشی وموارد بالا دردسترس شمانبود.

  قبلاز شروع ازپاک بودن دستخود اطمینانحاصل نمائید وسپس مقداری ازشامپو بچه راروی نوک انگشتانخود ریخته وبروی مژه هایخود به آرامیحرکت دهید وانگشت خود رابچرخانید وسپس با آب گرمشستشو دهید وبا حوله خشک وتمیزچشمانتان راخشک نمائید.

  موارد مهمقبل از پاککردن ریمل ضدآب

  آرامشو دقت: ریمل های ضدآب معمولاماندگاریبالاتری دارندو ممکن استمراحل پاککردن آن کمیزمانبر باشدبنابراین سعیکنید در مراحلپاک کردن عجلهنکنید و Â در فرایندپاک کردن ریملتمامی حرکاترا با دقت و بهآرامی انجامدهید در غیراینصورت ممکناست مژه هایشما دچار آسیبو یا حتیتعدادی ازتارهای مژهشما کندهشوند.

  انتخابمحلول مناسب: محلولمناسب برایپاک کردن ریملضدآب می تواندتا حد زیادیکار شما راسریعتر و راحتتر کند،بنابراین درانتخاب و خریدمحلول پاککننده آرایشدقت کنید.همچنین میتوانید محلولهای پاک کنندهآرایش خارجیمناسب را ازفروشگاهموفاشاپبصورت 100% اورجینالتهیه نمائید.

  آزمایشپوست: قبل از هرگونهمحلول یا روشبرای پاک کردنریمل ابتدابهتر است رویپوست دست یابازو خود آزمایشکنید تا مطمئنشوید هیچحساسیت و یاتحریکی درچشمان شماایجاد نشود.

نتیجه گیری :

پاک کردنریمل ضدآب می‌تواندمشکلی دشواربه نظر برسد،اما با استفادهاز راهکارهایمناسب، می‌توانیدآن را بهراحتی از بینبرده. از پنبهیا پد پنبه ایمرطوب، محلولپاک کننده آرایش،کرم شستشویچشم، روغن هایطبیعی و شامپوبچه استفادهکنید. همچنین،به یاد داشتهباشید که پوستحساسچشمانتان رابا محصولاتمرطوب‌کنندهمراقبت کنید واز هر گونهخشونت در پاک کردنآرایشچشمانتانپرهیز کنید

بهترین ریمل های ضد آب با ماندگاری بالا

همچنین میتوانید با خریدریمل های ضدآبخارجی باکیفیت که در فروشگاهموفاشاپ بصورتاورجینالموجود است درآرایش خوداستفادهنمائید تا درزمان پاکسازیهیچگونه آسیبیبه مژه هایخود واردنشود.

منبع: www.mofashop.ir

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه
دیدگاه کاربران
 • فرزانه رحیمی 3 تیر 1402

  سلام وقتتون بخیر باشه محلول دست ساز پاک کننده ریمل درست کردم عالی کار آمد بودش. پاک کردن ریمل ضد آب توسط شامپو بچه هم خیلی خوب جواب داد برای ریمل ضد آب

  • elham 21 خرداد 1402

   میشه توضیح بدین ریمل که روی فرش ریخته چطوری پاک کنیم. محصول خاصی هستش که پاک کننده ریمل باشه؟

   ارسال دیدگاه
   امتیاز شما:
   🔃
   تا 60% تخفیف بر روی صدها عنوان کتاب! خرید کتاب با 50% تخفیف